Poskytované služby

Jednoduché účtovníctvo

 • Prvotné spracovanie dokladov
 • Peňažný denník
 • Banka
 • Evidencia majetku
 • Daňové priznanie k DPH
 • Účtovná závierka (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)
 • Daňová optimalizácia

Podvojné účtovníctvo

 • Prvotné spracovanie dokladov
 • Hlavná kniha, denník
 • Evidencia majetku, inventárne karty a odpisy
 • Evidencia DPH,daňové priznanie k DPH
 • Účtovná závierka
 • Vypracovanie daňového prizania k dani z príjmov
 • Daňová optimalizácia

Mzdy

 • Prevzatie dokladov
 • Registrácia firiem na potrebných úradoch (poisťovne , daňový úrad)
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v príslušných inštitúciách
 • Evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • Príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov a zrážok
 • Vypracovanie mesačného a ročného hlásenia
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Pracovné zmluvy
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru
 • Evidenčné a zápočtové listy
 • Potvrdenia o príjme a zamestnaní

Dane

 • Daňové priznania k DPH
 • Daňové prizania k dani z príjmu typu A (zamestnanci)
 • Daňové prizania k dani z príjmov FO typu B
 • Daňové priznania k dani z príjmov PO
 • Daňové priznania ka dani z motorových vozidiel
 • Hlásenia,oznámenia prehľady
 • Ročné zúčtovania

Ďalšie služby

 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie Interných smerníc spoločností
 • Zastupovanie v komunkácii s inštitúciami na základe splnomocnenia
 • Vypracovanie podkladov pre audit
 • Školenia
 • Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným

Ekonomické poradenstvo